ELDERS and DEACONS

ELDERS and DEACONS

ELDERS                                                        DEACONS

Randy Hensley                                            Bobby Lane

Carl Jones                                                    Eddie Smith